Ordlista

Här kan du hitta förklaringar till en del ord som vi använder inom våra verksamheter.
Anhörig och närstående: Anhörig och närstående är två ord som används på olika sätt inom flera områden. Vi använder oss av den definition som Socialstyrelsen har tagit fram. Med anhörig menar vi dig som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning eller är äldre.

Man behöver inte vara släkt för att vara anhörig utan det kan även vara en god granne eller en nära vän. Närstående är den som tar emot stödet eller hjälpen.

Genomförandeplan: För att kunna göra det så bra som möjligt för dig som kund är genomförandeplanen mycket viktig. Genomförandeplanen är din och vår gemensamma överenskommelse kring hur omsorgen och stödet ska se ut för just dig. Alla kunder inom Omsorg i Helsingborg ska ha en egen genomförandeplan.

Genomförandeplanen är ett levande dokument som uppdateras vid behov eller minst en gång om året. I det skriver vi in sådant som är viktigt för dig och här kan vi även dokumentera sådant som är viktigt för att kontakterna med dina anhöriga ska fungera på bästa sätt. Det är du som kund som avgör vem eller vilka anhöriga som ska vara med när vi tar fram genomförandeplanen och här kan ni lyfta upp sådant som är viktigt för dig och för dina anhöriga.

HSL: HSL är en förkortning för Hälso- och sjukvårdslagen. Du kan läsa hela lagen på riksdagens webbplats.

IVO: IVO är en förkortning av Inspektionen för vård och omsorg. IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning inom områdena. IVO gör regelbundna tillsyner och det är till dem vi skickar rapporter enligt Lex Sarah och Lex Maria. Läs mer på IVO:s webbplats.

Lex Maria: Vi arbetar för att vår vård ska vara så säker som möjligt. Men ibland händer ändå misstag och då är det viktigt att vi lär oss av dem. Lex Maria är en lag som säger att vi ska rapportera händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.

När någon av våra medarbetare rapporterar en avvikelse utreder Omsorg i Helsingborgs MAS (Medicinskt ansvarige sjuksköterska) eller MAR (Medicinskt ansvarige för rehabilitering) händelsen. Om det har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada anmäler MAS eller MAR det till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Genom att anmäla enligt Lex Maria kan vi lära oss av våra och andras misstag som sker och på så vis kan vi förebygga att andra råkar ut för samma sak. Du kan läsa mer om Lex Maria på Socialstyrelsens webbplats.

Lex Sarah: Våra kunder ska kunna känna sig trygga med oss. Därför är det viktigt att vi alltid har ett professionellt bemötande och att personalen arbetar tillsammans för att du som kund ska få det så bra som möjligt.

Lex Sarah är en lag som säger att personal som arbetar under socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska rapportera missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden. Det innebär att vår personal är skyldiga att rapportera om de känner till eller misstänker att det till exempel finns en brist, att det sker ett övergrepp av något slag eller att någon bemöts respektlöst. När någon medarbetare rapporterar ska Omsorg i Helsingborg utreda och avhjälpa det rapporterade missförhållandet. Om det är allvarligt ska det även anmälas till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Du kan läsa mer om Lex Sarah på Socialstyrelsens webbplats.

LSS: LSS är en förkortning av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du kan läsa hela lagen på riksdagens webbplats.

MAR: MAR är en förkortning för Medicinskt ansvarig för rehabilitering. Omsorg i Helsingborgs MAR arbetar med att utveckla och säkra kvaliteten i rehabiliteringsfrågor och är en sakkunnig resurs för ledningen. MAR ansvarar också för att anmäla Lex Maria när det gäller rehabiliteringsfrågor.

MAS: MAS är en förkortning för Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Omsorg i Helsingborgs MAS arbetar med att utveckla och säkra kvaliteten i alla sjukvårdsfrågor förutom rehabilitering. MAS är en sakkunnig resurs för ledningen. MAS ansvarar för att anmäla Lex Maria när det gäller sjukvårdsfrågor.

SoL: SoL är en förkortning för Socialtjänstlagen. Du kan läsa hela lagen på riksdagens webbplats.

SVPL: Samordnad vårdplanering. Om du har varit inlagd på lasarettet och din läkare bedömer att du är färdigbehandlad där men behöver fortsatt vård och stöd i ditt hem, ska en samordnad vårdplanering göras för de första 14 dagarna. Lasarettet kallar då biståndshandläggare från Helsingborgs stad till ett möte där de gör en bedömning av vad vi kan göra tillsammans med primärvården. När du är utskriven har primärvården vanligtvis det medicinska ansvaret för din fortsatta behandling, uppföljning och rehabilitering.

SIP: Många av våra kunder får stöd och omsorg från flera andra aktörer, som till exempel sjukvården och försäkringskassan. I många fall kan du som kund ha nytta av en samordnad individuell plan, SIP, som bidrar till att samordna ditt stöd och omsorg.

I en SIP tar man även upp  hur man kan hantera olika situationer, så att de som träffar dig vet vad de ska göra och vart de kan vända sig. När en SIP tas fram kan till exempel anhöriga, hemsjukvården, primärvården och andra vårdgivare eller utförare delta. Här kan du se en film på tre minuter som förklarar vad en SIP är och vilken nytta du kan ha av den. Filmen är framtagen för psykiskhalsa.se.